Taiteen keskustoimikunta

kuvaus

Taiteen keskustoimikunta on opetusministeriön alainen taiteen alan asiantuntijaelin. Se koostuu valtion taidetoimikuntien (9) puheenjohtajista sekä kuudesta muusta valtioneuvoston määräämästä jäsenestä. Valtioneuvosto nimeää taidetoimikuntien jäsenet kolmivuotiskausittain.

Noin kerran kuukaudessa kokoontuvan toimikunnan jäsenet toimivat luottamushenkilöinä, paitsi puheenjohtaja, joka esimiehenä johtaa, valvoo ja kehittää keskustoimikunnan toimintaa. Kaikkien taidetoimikuntien hallinto hoidetaan taiteen keskustoimikunnan hallintotoimistossa. Taiteen keskus-toimikunta on yhdeksän valtion taidetoimikunnan yhdyselin.
Taiteen keskustoimikunnan tehtävänä on jakaa vuosittain:
- viisivuotisia taiteilija-apurahoja
- arvostelijoiden taiteilija-apurahat
- taiteenaloittain kohdentamattomat kohdeapurahat
- lastenkulttuuriapurahat ja lastenkulttuurin erityisavustukset
- lastenkulttuurin ja taiteen valtionpalkinnot
- taiteen alan ulkomaiset matka-avustukset
- monitaideavustukset
- residenssiavustukset

- nimittää taiteilijaprofessorit
- tehdä esitykset taiteen alan akateemikon arvonimen myöntämiseksi, taiteilijaeläkkeiden myöntä-miseksi, kulttuuritapahtumien tueksi

- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä
- laatia suunnitelmia taiteen edistämiseksi
- antaa opetusministeriölle ja muille valtion viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä taidetta koske-vissa asioissa
- huolehtia taiteen eri alojen yhteistoiminnan kehittämisestä ja toimia valtion ja alueellisten taide-toimikuntien sekä opetusministeriön välisenä yhdyssiteenä
- laatia vuosittain taidetoimikuntien esityksien ja opetusministeriön antamien ohjeiden pohjalta eh-dotus valtion talousarvioon otettaviksi taiteen edistämisen määrärahoiksi
- edistää Suomen taiteen tunnetuksi tekemistä ulkomailla sekä kansainvälistä vuorovaikutusta tai-teen alalla
- edistää taiteen tutkimus- ja julkaisutoimintaa